ALGEMENE VOORWAARDEN – Tamashi Trainingen

Bij deelname aan Trainingen & Workshops


inschrijvingen

 • Inschrijven voor een training / workshop kan uitsluitend via onze website.
 • Bij iedere training / workshop staat de inhoud van de training of workshop beschreven, de locatie, de prijs en wat bij die prijs is inbegrepen en welke voorkennis vereist is.
 • Zolang onder een training of workshop beschrijving een blok met daarin ‘Inschrijven’ staat, kunt u zich voor de betreffende training of workshop inschrijven.
 • Bij het versturen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 • Betaling kan alleen via Ideal of PayPal betaling.
 • Zodra uw inschrijfformulier en uw betaling bij ons binnen zijn is uw inschrijving voor de training officieel en wordt u aan de presentielijst van de training toegevoegd.
 • Mocht betaling van een scholing een probleem zijn, neem dan contact op met ons om tot een passende betalingsoplossing te komen. Neem hiervoor contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u per e-mail van ons een bevestiging en factuur.
 • Tamashi Trainingen zorgt ervoor dat de deelnemers aan het eind van de trainingsdag in de gelegenheid zijn een presentatielijst te ondertekenen. Deze presentatielijst zal door Tamashi Trainingen 10 jaar lang bewaard worden en op verzoek aan de vakverenigingen worden gestuurd als bewijs van uw deelname.
 • De deelnemers ontvangen binnen 7 dagen na afloop van een training een deelname certificaat.

Privacy

 • Alle informatie die door de deelnemers aan Tamashi Trainingen wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Tamashi Trainingen, haar medewerkers en de docenten.
 • Emailadressen (bv van mensen die de mailing van Tamashi Trainingen willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
 • Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken bv als deelnemers op zoek zijn naar iemand met wie ze kunnen meerijden of als deelnemers op zoek zijn naar NAW-gegevens van iemand die ze op training hebben ontmoet.
 • Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van Tamashi Trainingen, haar (gast)docenten en bedrijven/organisaties waarmee Tamashi Trainingen op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.

Annuleringsvoorwaarden

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk via brief of mail.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang geldt altijd het inschrijfgeld dat 15% van het deelnamekosten voor de workshop bedraagt.
  Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training wordt 100% in rekening gebracht.
 • U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de naam van de vervanger door aan Tamashi Trainingen via email. U blijft dan wel zelf verantwoordelijk voor het verschuldigde deelnamekosten.
 • Bij meerdaagse trainingen bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle trainingsdagen te volgen.
 • Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen.
 • Tamashi Trainingen behoudt zich het recht voor om een training te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wij zullen de deelnemers die zich al hebben ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat wij hiertoe zullen moeten overgaan. De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training worden gecommuniceerd.
 • Mocht Tamashi Trainingen genoodzaakt zijn een training te annuleren dan krijgt u de evt. betaalde deelnamekosten binnen 30 werkdagen terug.
 • Annuleringen worden op de website aangegeven. Deelnemers worden per mail tevens op de hoogte gebracht.
 • Een annulering is pas van kracht nadat deze door Tamashi Trainingen per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur. Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.

Betaling

Bij geen of onvolledige betaling voor aanvang van de training of workshop kan de toegang tot de training of workshop ontzegd worden.

Verantwoordelijkheid

Deelname aan een workshop is altijd op eigen risico. De organisator M. Huibers is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of personen die het gevolg is van:

 1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzigingen/instructies door docent en/of organisator;
 2. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de organisator. Indien zich bij een workshop onvoorziene situaties voordoen die leiden tot aansprakelijkheid van de organisator is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de door de organisator afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder die verzekering heeft afgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Tamashi Trainingen

Bij gebruik van / deelname aan de online Trainingen & Workshops

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf juni 2020
 
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door Tamashi Trainingen via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, podcasts, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: de Tamashi Trainingen; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Tamashi Trainingen een Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tamashi Trainingen en de Klant op grond waarvan Tamashi Trainingen zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Tamashi Trainingen en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van Tamashi Trainingen dat via de website www.tamashitrainingen.nl en onderliggende pagina's beschikbaar is.
 
Artikel 2 – Toegang tot de Dienst
1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie en betaling direct toegang tot de Dienst.
2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst
1. De Dienst bestaat er uit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Tamashi Trainingen aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Tamashi Trainingen;
c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Tamashi Trainingen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Tamashi Trainingen, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
g. inbreuk maken op de rechten van Tamashi Trainingen en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
i. de belangen en goede naam van Tamashi Trainingen kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst
1. Tamashi Trainingen levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Tamashi Trainingen geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Tamashi Trainingen is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
3. Tamashi Trainingen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
4. Tamashi Trainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling
1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Tamashi Trainingen vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
1. Tamashi Trainingen en/of voor Tamashi Trainingen werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
2. De Klant geeft Tamashi Trainingen volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom
1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Tamashi Trainingen en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamashi Trainingen:
a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen
1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Tamashi Trainingen geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Tamashi Trainingen is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Duur en opzegging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd.
2. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
3. Het verwijderen van een Account kan door een mail te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
4. Tamashi Trainingen is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Tamashi Trainingen is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Tamashi Trainingen ten dienste staan, is Tamashi Trainingen te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. Tamashi Trainingen van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Tamashi Trainingen of derden kunnen toebrengen;
6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Tamashi Trainingen verwijdert bij opzegging het Account. Tamashi Trainingen is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Tamashi Trainingen is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Tamashi Trainingen en/of haar medewerkers.
2. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Tamashi Trainingen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Tamashi Trainingen bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
3. Wanneer Tamashi Trainingen gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
4. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Tamashi Trainingen uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Tamashi Trainingen en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van ‘s-Hertogenbosch, Nederland, bevoegde rechter.

© 2020 Tamashi Trainingen | Maartje Huibers